Paliwodroid - ceny paliw

Aplikacja służy do wymiany informacji o cenach paliw na stacjach benzynowych pomiędzy użytkownikami, dzięki czemu możesz tankować tanie paliwo.Pamiętaj aktualizując cenę paliwa udostępniasz ją innym użytkownikom, dzięki czemu w aplikacji będą bieżące i pełne informacje.Funkcje aplikacji: * aktualizacja ceny na stacji benzynowej * mapa z zaznaczonymi stacjami benzynowymi * kolor stacji oznacza cenę wybranego przez Ciebie paliwa (zielony - najtańsze, poprzez żółty, pomarańczowy do czerwonego - najdroższe, kolor niebieski oznacza brak aktualnej ceny, kolor błękitny - brak wybranego paliwa na stacji) * poprawa lokalizacji i nazwy stacji benzynowej * dodawanie uwag do stacji benzynowej dla administratora danych (informacje o dostępnych rodzajach paliwa, zamknięcie stacji, itp.) * dodawanie nowej stacji (na mapie należy przytrzymać dłużej miejsce, w którym chcemy dodać nową stację) * konfiguracja na podstawie jakiego paliwa ma być wyświetlana "temperatura" cen, oraz stacje z jakim paliwem mają być wyświetlaneCeny paliw w: * Polska * Niemcy This application is used to exchange information on fuel prices at petrol stations between users, allowing you to refuel cheap fuel.Remember updating the price of fuel you share it with other users, so that the application will be current and complete information.App Features: * Update prices at the gas station * A map of the petrol stations * Color station means the price of your selected fuel (green - the cheapest, through yellow, orange to red - the most expensive, blue color means no current price, color blue - the lack of the fuel at the station) * Improving the location and name of the gas station * Add comments to the gas station for the data (information about the available types of fuel, the closure of the station, etc..) * Adding a new station (on the map, hold the longer the place where you want to add a new station) * Configuration based on what fuel to be displayed "temperature" prices and fuel stations which are to be displayedFuel prices in: * Poland * Germany


    
应用大小::0.8994140625 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:116
排名: 3.35