Orange Finanse

Nowoczesna bankowość w zasięgu ręki. Aplikacja Orange Finanse to mobilne centrum zarządzania Twoimi pieniędzmi na koncie w Orange Finanse. • otworzysz i aktywujesz konto bankowe w aplikacji mobilnej – bez zbędnych formalności i dokumentów• jednym kliknięciem sprawdzisz saldo konta bankowego – jako % zdefiniowanej przez Ciebie kwoty lub wartość w złotówkach• szybko i wygodnie zapłacisz w sklepie zbliżeniowo telefonem – karta NFC na Twoim telefonie• wykonasz przelew na numer telefonu – jest to proste jak wysłanie SMSa• kredyt gotówkowy – jesteś lojalnym klientem Orange Finanse*? wystarczy kilka kliknięć aby dodatkowe pieniądze nawet w 15 sekund znalazły się na Twoim koncieJuż dziś pobierz aplikację na swój telefon i bezpośrednio z niej otwórz konto w Orange Finanse.* Oferta dostępna dla Klientów Orange Finanse, dla których bank przygotował ofertę dedykowanego limituCo oferuje aplikacja mobilna Orange Finanse?Informacje (dostępne również przed zalogowaniem do aplikacji):• saldo konta / dostępny limit karty kredytowej • lista i lokalizacje bankomatów, wpłatomatów, miejsc, w których dostępne są okazji ze Strefy Korzyści i zniżki w ramach programu rabatowego• szybki dostęp do danych kontaktowych • powiadomienia z banku (np. o niewykonanych przelewach)Konta:• informacja o saldzie na posiadanych kontach• szczegółowa historia operacji na kontach z wygodną wyszukiwarką• kategoryzowanie transakcji w historii wydatków• blokady i zawieszenia• operacje zaplanowane • przelewy do odbiorców zdefiniowanych• przelewy jednorazowe potwierdzane hasłem PIN (przelew jednorazowy ELIXIR, przelew na rachunek własny, przelew jednorazowy ekspresowy, przelew do ZUS, przelew podatku, ponawianie przelewu, przelew zwrotny) • przelew na numer telefonu• książka odbiorców• doładowania telefonu • transakcje BLIK (wypłata z bankomaty, płatność za zakupy w sklepach stacjonarnych oraz Internetowych)• Koszyk przelewówKarty:• szczegóły karty i umowy• limity autoryzacyjne karty (kwotowe i ilościowe)• możliwość spłaty zadłużenia (karty kredytowe)• podgląd operacji bieżących• historia operacji (karty debetowe i kredytowe)• blokady i zastrzeganie kartyKredyty:• możliwość zawnioskowania o kredyt przez telefon• szczegóły kredytów i historia operacji kredytówLokaty:• szczegóły posiadanych lokat• otwieranie i likwidacja lokat terminowychSpecjalne oferty banku:• promocje w Strefie Korzyści • program rabatowyPowiadomienia:• powiadomienia o niezrealizowanych operacjach, • powiadomienia o nowych promocjach w pobliżu bieżącej lokalizacji • możliwość włączenia/wyłączenia powiadomień w ustawieniach telefonuUstawienia:• blokada kanałów komunikacji z bankiem i odblokowywanie kanału internet• zmiana PINu do aplikacji• możliwość odłączenia urządzenia powiązanego z kontem w Orange Finanse• edycja widoku ekranu startowego części transakcyjnej aplikacji• edycja typu powiadomień o transakcjach, nowych promocjach ze Strefy Korzyści Modern banking at your fingertips. Finance Application Orange is a mobile management center your money in your account in Orange Finance.• open a bank account and activate the mobile app - no paperwork or documents• One-click check the balance of your bank account - as a% of the amount defined by you or the value in US dollars• quickly and conveniently pay in the store contactless mobile - NFC card on your phone• perform a transfer to the phone number - it is as simple as sending an SMS• cash loan - you're a loyal customer of Orange Finance *? just a few clicks to make some extra money, even in 15 seconds were on your accountToday download the application on your phone and open it directly from the account in Orange Finance.* Offer available to Orange customers Finance, for which the bank has prepared an offer dedicated limitWhat has'll Orange Finance?Information (also available before you can log into the application):• account balance / available credit card limit• list and locations of ATMs, cash deposit machines, places where opportunity is available from the Gaza benefits and discounts in the rebate program• Quick access to contact details• notifications from the bank (eg. Of unexercised transfers)Accounts:• information about the balance on accounts held• Detailed history of operations on accounts with a convenient search engine• categorize transactions in the history of the expenditure• Lock and suspension• Scheduled operations• transfers to recipients defined• Disposable confirmed transfers for a password (one-time transfer ELIXIR, transfer on own account, a one-time transfer express, ZUS transfer, transfer tax, redoing overflow, overflow valve)• transfer a phone number• Book buyers• Boost your phone• BLIK transactions (withdrawal from ATMs, pay for purchases in stores and Internet stationary)• transfers CartCards:• card details and agreements• card authorization limits (quota and quantitative)• the ability to repay the debt (credit cards)• monitoring of ongoing operations• history of operations (debit and credit cards)• Restrict and Lock cardsCredits:• the possibility of credit zawnioskowania by phone• details of loans and credit history of operationsDeposits:• details of deposits held• opening and liquidation of fixed-term depositsSpecial offer of the bank:• Zone Benefits promotions• discount programNotifications:• notification of outstanding operations,• notifications of new promotions near your current location• the ability to enable / disable notifications in the settings of your phoneSettings:• Lock channels of communication with the bank and unlock the internet channel• change the PIN to the application• the ability to detach the device associated with your account in Orange Finance• Edit the start screen of the transaction part of the application• Edits notifications of transactions, new promotions from the Gaza Benefits


        
应用大小::9.6 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:463
排名: 4.26