mySafety Mobile

Aplikacja mySafety Mobile to skuteczna ochrona telefonu i tabletu na wypadek kradzieży lub zgubienia, pozwalająca na rejestrację ID urządzenia, geolokalizację oraz jego blokadę przy 24 - godzinnym serwisie firmy mySafety. Aplikacja jest dedykowana wyłącznie klientom BZWBK. Jeśli chcesz skorzystać z aplikacji mySafety Mobile, wypełnij Formularz Rejestracyjny na stronie bzwbk.pl.Możliwości aplikacji mySafety Mobile na platformę Android:a) Zgłasza adres IP oraz dane lokalizacyjne (z WIFI/GPS).b) Wyświetla unikalny e-sticker z numerem ID umożliwiający zwrot urządzenia właścicielowi przez mySafety.c) Lokalizuje urządzenie na podstawie współrzędnych z WIFI/GPS/IP.d) Pobiera i rejestruje dane automatycznie a dane lokalizacyjne zapisuje na serwerze.e) Blokada urządzenia oznacza brak dostępu do funkcji urządzenia za wyjątkiem wprowadzenia hasła odblokowania, odbierania połączeń przychodzących oraz nawiązania połączenia wychodzącego na numery alarmowe zdefiniowane u danego operatora.f) Aplikacja mySafety Mobile blokuje urządzenie w następujących przypadkach:• po ręcznym zablokowaniu urządzenia przez użytkownika na stronie internetowej.• w odpowiedzi na żądanie zablokowania urządzenia zgłoszone na całodobowej, bezpłatnej infolinii mySafety.g) Obsługuje systemy operacyjne Android wersja 2.3 oraz wyższe.Do prawidłowego działania konieczne jest zapewnienie aplikacji mySafety Mobile dostępu do połączenia internetowego. Połączenie to musi zezwalać na komunikację z zewnętrznymi serwerami.UWAGA: W celu maksymalizacji bezpieczeństwa korzystania z serwisurekomendujemy:- nieinstalowanie aplikacji z nieznanych źródeł (spoza Google Play)- instalowanie tylko tych aplikacji z Google Play, które pochodzą od znanych i zaufanych dostawców- instalację i regularną aktualizację oprogramowania antywirusowego na urządzeniu The application is an effective mySafety Mobile phone and tablet protection in the event of theft or loss, allows for the registration of the device ID, geolocation and its blockade of the 24 - hour service representative mySafety. The application is dedicated exclusively to customers given below. If you want to use the app mySafety Mobile, please fill out the Registration Form on page bzwbk.pl.Application possibilities mySafety Mobile for Android:a) Throws IP address and location data (with WIFI / GPS).b) Displays the unique e-sticker with the ID number allows the return unit owner by mySafety.c) Locates the device on the basis of the coordinates of WIFI / GPS / IP.d) Retrieves and records data automatically and stores location data on the server.e) Lock the device is lack of access to device functions except entering the password to unlock, incoming calls and outgoing call is connected to emergency numbers defined by the operator.f) Application mySafety Mobile blocking device in the following cases:• When the device is locked manually by the user on the website.• In response to a request to block the device notified the Clock, Freephone mySafety.g) Support OS Android version 2.3 and higher.For proper operation, it is necessary to ensure the application mySafety Mobile access to an internet connection. This connection must be allowed to communicate with external servers.NOTE: In order to maximize the safety of usewe recommend:- Not to install apps from unknown sources (non-Google Play)- Install only applications from Google Play that come from known and trusted suppliers- Installation and regular updating of anti-virus software on your device


   
应用大小::0.4091796875 MB  
价格: $ 0  
浏览人数:68
排名: 3.44